Eusta gedragcode

Rang1Tickets onderschrijft gedragscode EUSTA

Rang1Tickets is lid van EUSTA en onderschrijft onderhavige gedragscode.

De leden van EUSTA zijn verplicht per 1 januari 2010 de gedragcode in hun gehele bedrijfsvoering te implementeren. In verband met het implementatietraject kan het zijn dat nog niet de gehele implementatie is voltooid.Gedragscode EUSTA

 

Preambule

 1. Deze gedragscode is vastgesteld door de European Union Secondary Ticketing Association ("EUSTA") en stelt gedragsregels en eisen voor alle bij de EUSTA aangesloten secundaire marktpartijen.
 2. EUSTA stelt zich ten doel een kwaliteitswaarborg te bieden voor kopers die bij aanbieders van toegangsbewijzen op de secundaire ticket markt een plaats- of toegangsbewijs voor een evenement hebben aangeschaft. Om de koper transparantie en garanties te kunnen bieden bij het kopen van toegangsbewijzen op de secundaire ticket markt, is door EUSTA een aantal gedragsregels en eisen opgesteld.
 3. Bedrijven met het keurmerk van de EUSTA voldoen aan deze door de EUSTA opgestelde gedragsregels en eisen. De gedragsregels en eisen zijn mede bedoeld ter bescherming van de koper.

Gedragsregels

Artikel 1 - Reikwijdte
Deze gedragscode richt zich op alle aangesloten secundaire marktpartijen die aanbieders zijn van toegangsbewijzen en niet als zodanig als eerste ticketverkooppunt zijn aangewezen. Deze gedragscode is niet van toepassing waar door wetgeving en jurisprudentie andere regels gelden.

Artikel 2 - Begripsbepaling
In deze gedragscode wordt verstaan onder:

 1. Primaire ticketverkoop: verkoop van plaats-en toegangskaarten voor de kostprijs (originele verkoopprijs) door het eerste ticketverkooppunt dan wel de organisator.
 2. Secundaire ticketverkoop: verkoop en wederverkoop van plaats- en toegangsbewijzen waarbij de secundaire marktpartijen niet het eerste ticketverkooppunt zijn.
 3. Secundaire marktpartijen: natuurlijke personen of rechtspersonen die actief zijn op de markt voor secundaire ticketverkoop.
  • Secundaire ticketaanbieders: wederverkoper van plaats- en toegangsbewijzen (ook wel ticketbroker genoemd).
  • Marktplaatsen: internet platforms die de wederverkoop van plaats- en toegangskaarten faciliteren (bijvoorbeeld ticket exchange platformen).
  • Overige partijen: marktpartijen die voor het uitvoeren van een deel van hun beoogde bedrijfsvoering arrangementen of hospitalitypakketten samenstellen waarvan plaats- of toegangskaarten, al dan niet verkregen via de secundaire ticketverkoop, deel uitmaken.
 4. Plaats- en/of toegangskaart: een bewijs van toegang voor een evenement.

Artikel 3 - Basisprincipes

 1. Secundaire marktpartijen waarborgen de gelijkheid van dienstverlening voor alle kopers. Het is secundaire marktpartijen niet toegestaan enig onderscheid te maken in de uitvoering van de dienstverlening op basis van ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of nationaliteit dan wel voorwaarden te stellen die aanzetten tot enige vorm van discriminatie.
 2. Het is secundaire marktpartijen niet toegestaan persoonlijke of anderszins privacygevoelige informatie openbaar te maken zonder toestemming van de koper met als uitzondering een wettelijke verplichting tot openbaring van de gegevens.
 3. Secundaire marktpartijen houden een nauwkeurige administratie bij van alle aankopen, verkopen en terugbetalingen.
 4. Secundaire marktpartijen zullen zich onthouden van uitoefening van de bedrijfsvoering die op enige wijze schadelijk is voor andere secundaire marktpartijen of de EUSTA.
 5. Secundaire marktpartijen verplichten zich tot een professionele bedrijfsvoering en zullen alle ethische normen in acht nemen in contact met klanten zoals in deze code uiteengezet.

Artikel 4 - Informatieverplichting webwinkel

 1. Secundaire marktpartijen waarborgen de juistheid van alle informatie gecommuniceerd op de website. Secundaire marktpartijen zijn tevens verplicht de volgende informatie op duidelijke, rechtstreekse en begrijpelijke wijze te vermelden op de website die permanent toegankelijk is:
  • bedrijfsnaam;
  • bezoekadres van de onderneming, een postbusnummer is niet toegestaan;
  • telefoonnummer;
  • e-mail of ander elektronisch contactformulier;
  • Kamer van Koophandel- of Ondernemingsnummer;
  • BTW-identificatienummer;
  • (algemene) voorwaarden.
 2. a. Voor de koper moet op een duidelijke wijze kenbaar zijn dat hij met een secundaire marktpartij een overeenkomst sluit. Aangesloten secundaire marktpartijen zijn verplicht de hoedanigheid van secundaire marktpartij op een toegankelijke plek op de website te vermelden zoals bijvoorbeeld de webpagina met contactinformatie, (algemene) voorwaarden en veelgestelde vragen
  b. Secundaire ticketaanbieders vermelden tevens op elke eerst mogelijke landingspagina van hun website dat zij optreden als wederverkoper van tickets. Deze melding dient voor de koper waarneembaar te zijn zonder te hoeven scrollen op de website.
 3. a. Secundaire marktpartijen zijn gehouden tot het hanteren van duidelijke en correcte prijzen in hun reclameuitingen en het doen van een uitnodiging tot aankoop. Zij publiceren hun prijzen inclusief de op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten die voor de aangeboden diensten aan de secundaire marktpartij moeten worden betaald, zoals:
  - toeslagen verbonden aan de wijze van betaling;
  - niet-variable verzendkosten.
  b. Bij een bestelling worden eventuele facultatieve prijstoeslagen op duidelijke en ondubbelzinnige wijze tijdens het boekingsproces medegedeeld en moeten door de koper via een opt-in basis worden aanvaard.
 4. De secundaire marktpartij wordt daarnaast aangemoedigd om vóór de bestelling op heldere wijze de plaatsbepaling van het toegangsbewijs kenbaar te maken. Deze plaatsbepaling moet in ieder geval een algemene plaatsbepaling inhouden, in die zin dat het voor de koper duidelijk en begrijpelijk is op welke plaats het toegangsbewijs recht geeft.
 5. De secundaire marktpartij zal er zorg voor dragen dat toegangsbewijzen met de melding ‘beperkt zicht' ook als zodanig aan de kopers kenbaar worden gemaakt.
 6. Het is de secundaire marktpartij niet toegestaan misleidende informatie te verstrekken zoals de indruk wekken dat een evenement waarvoor tickets worden aangeboden bij de primaire marktpartij reeds zijn uitverkocht dan wel de indruk wekken dat de secundaire marktpartij op enige wijze gelieerd is aan een officieel verkooppunt of officiële organisator van een evenement.
 7. a. Secundaire marktpartijen maken op kenbare wijze duidelijk hoe de koper de oorspronkelijke prijs van een toegangskaart kan opvragen.
  b. Secundaire ticketaanbieders vermelden tevens bij het doen van een uitnodiging tot aankoop de oorspronkelijke prijs van de toegangskaarten of vermelden op ondubbelzinnige wijze dat het om een doorverkocht toegangsbewijs gaat.

Artikel 5 - Bestelling

 1. Vóór de totstandkoming van de overeenkomst communiceren de secundaire marktpartijen op duidelijke wijze de garanties waar de koper aanspraak op kan maken.
 2. Secundaire marktpartijen vermelden op heldere wijze hoe de koper in contact kan treden met het bedrijf en waar de koper met klachten terecht kan.
 3. Het is secundaire marktpartijen niet toegestaan aanbiedingen te doen voor evenementen waarvan de datum waarop het evenement plaatsvindt nog niet bekend is gemaakt.
 4. Secundaire marktpartijen vermelden bij het doen van een uitnodiging tot aankoop op de website of de officiele verkoop van toegangskaarten voor het evenement reeds via primaire marktpartijen is aangevangen.
 5. Op de website van elke secundaire marktpartij wordt middels een helder stappenplan aangegeven waar de koper zich in het bestelproces bevindt.

Artikel 6 - Verkoop van toegangskaarten

 1. Het is secundaire marktpartijen niet toegestaan toegangskaarten te verkopen op of rondom de locatie van het evenement.
 2. Aangesloten secundaire marktpartijen nemen de (algemene) leveringsvoorwaarden integraal over.

Artikel 7 - Marketing en promotie

 1. Secundaire marktpartijen dragen er zorg voor dat aan marketing- en promotieactiviteiten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt gegeven, waarbij in het bijzonder wordt gewaakt voor het geven van onjuiste of misleidende informatie.
 2. De informatie op de website van secundaire marktpartijen is op generlei wijze misleidend of onvolledig en wekt geen valse verwachtingen bij kopers.
 3. Prijzen vermeld in marketing- en promotieactiviteiten zijn inclusief de voor de secundaire marktpartij op het moment van publicatie bekende vaste kosten die door de koper voor de aangeboden diensten betaald moeten worden.

Artikel 8 - Garanties

 1. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 120% van de overeengekomen prijs, tenzij de tekortkoming niet toerekenbaar is aan de secundaire marktpartij (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator) of de secundaire marktpartij binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst tot ontbinding is overgegaan. In die gevallen zal 100% van de overeengekomen prijs worden betaald. Ingeval een toegangsbewijs blijkt te zijn gestolen of vervalst en de secundaire marktpartij het toegangsbewijs te goeder trouw heeft gekocht, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Elke aangesloten secundaire marktpartij is verplicht bij afgelasting van het evenement 100% van de door de koper betaalde prijs van het toegangsbewijs terug te betalen. Deze terugbetaling kan plaatsvinden middels terugboeking, krediet of verrekening met de verkoopprijs van een nieuw toegangsbewijs.

Artikel 9 - Privacy

 1. Secundaire marktpartijen dienen bij het gebruik van persoonsgegevens bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen die is voorgeschreven in nationale wetgeving.
 2. Secundaire marktpartijen zijn verplicht het e-mailadres van de koper niet anders te gebruiken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper toestemming heeft verleend voor de verzending van een nieuwsbrief of andere marketinguitingen. Het is de secundaire marktpartij niet toegestaan e-mailadressen te verstrekken aan derden.

Artikel 10 - Klachtenprocedure

 1. Secundaire marktpartijen zijn verplicht een eigen klachtenprocedure te hanteren. De klachtenprocedure moet door elke secundaire marktpartij op duidelijke en ondubbelzinnige wijze schriftelijk gecommuniceerd worden of op een andere manier op de website kenbaar worden gemaakt aan de koper. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten over de telefoon moet de koper geattendeerd worden op de eigen klachtenprocedure.
 2. Alle klachten moeten worden geregistreerd en worden bewaard. Behandeling van de klacht dient te worden erkend binnen 5 werkdagen waarna een onderzoek kan worden ingesteld. Een formele schriftelijke uitkomst van het onderzoek naar de klacht dient aan de indiener van de klacht binnen 14 werkdagen te worden verzonden, met uitzondering van klachten die betrekking hebben op de verzending van de toegangskaarten en die zijn te wijten aan het niet-nakomen van de overeenkomst door de ingeschakelde tussenpersoon.
 3. Indien de indiener van de klacht niet tevreden is over de afhandeling van de klacht wordt deze geïnformeerd over de geschillenprocedure van de EUSTA. Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend, dit betekent dat aangesloten secundaire marktpartijen zich dienen te houden aan de uitspraak van de geschillencommissie.

Artikel 11 - Geschillenbeslechting

 1. Indien een klacht van een koper niet in onderling overleg kan worden afgehandeld is een klacht vatbaar voor een geschil.
 2. De koper heeft de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan een onafhankelijke tussenpersoon.
 3. Besluiten genomen door deze onafhankelijke tussenpersoon zijn bindend en moeten worden nageleefd door de secundaire marktpartijen.
 4. De voorzitter van de EUSTA treedt tijdelijk op als onafhankelijke tussenpersoon.

Artikel 12 - Sancties
Het niet-naleven van de code zal door de EUSTA op de volgende manier worden behandeld:

 1. Als uit onderzoek door de EUSTA blijkt dat een secundaire marktpartij in gebreke blijft in de correcte uitvoering van de gedragscode, dan zal de EUSTA de volgende maatregelen treffen:
  a. informele waarschuwing;
  b. formele waarschuwing en tijdelijke verwijdering van het keurmerk en logo van de website;
  c. royement als lid van de EUSTA en definitieve verwijdering van het keurmerk en logo van de website.
 2. Geen sanctie zal worden opgelegd aan secundaire marktpartijen wanneer er een probleem optreedt met betrekking tot de levering van de tickets, in het geval de aangesloten secundaire marktpartij vergelijkbare tickets danwel dezelfde tickets voor een lagere prijs dan de overeengekomen prijs aanbiedt.

Artikel 13 - Uitvoering van de gedragscode

 1. Deze gedragscode is uitgevaardigd door het bestuur van de EUSTA.
 2. Ieder bestuurslid, lidondernemer, werknemer, stagiair en vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de code binnen zijn/haar activiteiten. Alle betrokkenen zullen op de hoogte worden gesteld van de code.

Slotbepalingen

Artikel 14 - Informatie over de gedragscode

 1. Voor meer informatie over de werking van deze gedragscode kan contact opgenomen worden met:
  - EUSTA: www.eusta.nl en www.eusta.org
  - info@eusta.nl

Artikel 15 - Overige bepalingen

 1. De bepalingen van de Statuten en overige reglementen van de EUSTA zijn mede op deze gedragscode van toepassing.
 2. Deze gedragscode is vastgesteld op 22 oktober 2009
 3. De gedragscode zal elk jaar worden geëvalueerd.
 4. Aangesloten marktpartijen hebben hun bedrijfsvoering uiterlijk 1 januari 2010 in overeenstemming gebracht met de bepalingen van onderhavige gedragscode.