Rang1Tickets.nl Voorwaarden EUSTA
(Algemene) leveringsvoorwaarden Rang1Tickets

1. Een bestelling is definitief nadat Rang1Tickets de ontvangst van de bestelling door middel van een orderbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op een van de door Rang1Tickets aangegeven wijze(n).

2. Er is sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen met uitzondering van de verzend- en servicekosten.

3. Rang1Tickets spant zich in de tickets uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van het evenement te verzenden. Rang1Tickets is gerechtigd de tickets te leveren tot het moment van aanvang van het evenement. Verzending en afgifte geschieden per aangetekende post, gewone post of per e-mail. Verzending is altijd voor rekening van koper. Rang1Tickets zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de expediteur niet in staat is de zending bij koper in persoon af te leveren, zal de zending naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan laat de expediteur schriftelijk bewijs achter op het bezorgadres. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper. Indien de koper een week voor het evenement nog geen tickets heeft ontvangen, dient de koper Rang1tickets hiervan ruim vantevoren (minimaal 4 werkdagen) op de hoogte te stellen zodat Rang1tickets alsnog aan de leveringsplicht kan voldoen. Koper dient dan een mail te versturen naar klantenservice@rang1tickets.nl.

4. Rang1Tickets is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of wanneer door toedoen van door Rang1Tickets ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets niet verzekerd.

5. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Rang1Tickets (bijv.
bij surseance of faillissement van de organisator).

6. De door Rang1Tickets aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën. Koper van een door Rang1Tickets geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen zijdens de organisator van het evenement alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement.

7. Rang1Tickets wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. Alhoewel dit "verbod" geen juridische waarde heeft zal in dat geval door Rang1tickets vervangende tickets geleverd worden of 100% van de overeengekomen prijs inclusief servicekosten worden vergoed.

8. De koper is niet gerechtigd om een definitieve bestelling te annuleren.

9. Indien de klant recht heeft op restitutie van het betaalde bedrag dan zal het betaalde bedrag worden teruggestort exclusief de servicekosten.

10. Voor antwoord op eventuele nadere vragen verwijst Rang1Tickets naar het hoofdstuk "Veel gestelde vragen" op deze site.